PRIVACY

Wij dragen er ten allen tijde zorg voor dat persoonlijke, medische gegevens vertrouwelijk en met zorg worden behandeld. Wanneer wij een andere zorgverlener bij jouw zorg wil betrekken, gebeurt dit alleen na overleg en met toestemming van jou.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ligt aan de basis van alle zorgverlening. In de WGBO staan de rechten en plichten van cliënten die zorg krijgen.

De WGBO gaat over de relatie tussen de cliënt en de zorgverlener. Een belangrijk begrip in de WGBO is ‘informed consent’. Zorgverleners mogen alleen handelen als zij toestemming hebben van de cliënt. De cliënt moet begrijpen waarvoor hij toestemming geeft: hij moet goed geïnformeerd zijn. De WGBO geldt voor medische onderzoeken en behandelingen en alle zorg die daarmee samenhangt. Dus ook voor zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en in het kraambed. De WGBO geldt zodra er een behandelingsovereenkomst is tussen een zorgverlener en een cliënt. Een vuistregel is dat de behandelingsovereenkomst tot stand komt zodra er een intake is geweest.

Volgens de WGBO hebben cliënten de volgende rechten:

  • recht op informatie over de medische situatie
  • toestemming geven voor een medische behandeling
  • recht op inzage in het medisch dossier
  • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
  • recht op vrije artsenkeuze

De cliënt is verplicht om de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De WGBO regelt ook dat een arts soms zonder toestemming een medische ingreep mag doen, bijvoorbeeld om iemands leven te redden of om een ernstige handicap te voorkomen.

Richtlijnen

Om onze cliënten inzicht te geven hebben wij een aantal veel gebruikte richtlijnen waar wij mee werken hier als PDF toegevoegd. Deze richtlijnen zijn tot stand gekomen in samenwerking met onze beroepsvereniging of met ons Verloskundige Samenwerkings Verband (VSV Westfriesland). Met nadruk willen wij er op wijzen dat het hier slechts richtlijnen betreft. In individuele gevallen kunnen wij als zorgverlener of jullie als cliënt hier van af wijken.